REKLAMA

Działanie skierowane jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

Chodzi o nieruchomości położone w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Łączna kwota dotacji przewidziana na 2021 rok, wynosi 1,5 mln zł.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Pełna informacja na ten temat jest dostępna: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,nabor_wnioskow_o_dotacje_do_remontu_termin_skladania_ofert_,1058.html