REKLAMA

To jeden z ważnych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za realizację zadań aktywizujących odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. To ta jednostka zaplanowała i sukcesywnie wdraża w ramach GPR 3 projekty: 1.1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców, 2.2.1. Tu mieszkam tu pracuję i 2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno- doradczy.

Projekt “Aktywizacja zawodowa mieszkańców” ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego, zawodowego oraz na zwiększenie potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych. Jego celem jest zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Od 2018 roku wsparciem w ramach powyższego projektu objęto 498 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, z obszaru rewitalizacji. Harmonogram obejmował wdrożenie takich form, jak: doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia psychospołeczne (indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, przygotowanie zawodowe dorosłych i zatrudnienie subsydiowane. W efekcie 83 uczestników nabyło nowe kwalifikacje, a liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, wyniosła 151 osób.

Głównym celem projektu “Tu mieszkam, tu pracuję” jest wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizacji pomysłów na biznes i wzmocnienie ich postawy przedsiębiorczej. Działanie polega na wsparciu osób bezrobotnych i dotąd nieaktywnych zawodowo zamieszkałych w obszarze rewitalizacji w założeniu własnego przedsiębiorstwa, poprzez utworzenie lub zaktualizowanie Indywidualnych Planów Działania podczas rozmów z doradcą zawodowym, wsparcie przy tworzeniu wniosku, udzielanie bezzwrotnych dotacji oraz premiowanie wnioskodawców spoza Śródmieścia chcących prowadzić działalność w obszarze rewitalizacji lub mieszkańców Śródmieścia chcących prowadzić działalność gospodarczą.

W ciągu nieco ponad 3 lat działania aktywizujące sprawiły, że 23 bezrobotnych otworzyło działalność gospodarczą. Są to zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy innych osiedli, którzy ulokowali swoje biznesy w Śródmieściu.

W ramach ostatniego projektu pn. “Mobilny punkt konsultacyjno-doradczy”, wsparciem objęto 377 osób. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości poprzez systematyczne udzielanie młodzieży z Włocławka kompleksowego poradnictwa oraz pełnych informacji o formach wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Działania realizowane były w formie stacjonarnej, jak również w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu się na e-spotkanie z konsultantem.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,tak_aktywizujemy_zawodowo_mieszkancow_,1280.html

Zdjęcie pochodzi ze strony rewitalizacją.wloclawek.eu