REKLAMA

Z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 może skorzystać ponad 270 uczniów z włocławskich szkół.

Termin składania wniosków, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Włocławka, został określony do dnia 3 września 2020 r. Wnioski dostępne są w szkole, w której uczy się dziecko. Dofinasowanie zostanie wypłacone w wysokościach od 225 zł do 445 zł na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki). Wysokość pomocy uzależniona jest od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności. Podstawowym warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczanie do liceów, techników, branżowych szkół I i II stopnia lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Aby otrzymać powyższą pomoc, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie z rządowego programu przysługuje uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.