REKLAMA

Informacja pochodzi z UM

30 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 4 włocławskiego ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 rozpocznie się XVIII Sesja Rady Miasta. 

Przedmiotem obrad sesji będą m.in.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/909b1d15-c592-4