REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 realizuje obecnie projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracji Włocławek III etap”.
Zakres rzeczowy projektu, poza zadaniami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę oraz
kanalizacji deszczowej, obejmuje również inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w
zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, restrukturyzacji