REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2021/2022 (od 01.11.2021r. do 31.10.2022 r.) można składać:

 • od 1 lipca 2021 wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • od 1 sierpnia 2021 w formie tradycyjnej (papierowej w MOPR we Włocławku lub drogą pocztową).
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. 
  od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku 
  Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 listopada 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).
 • Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
 • W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 
 • Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • Szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosków można uzyskać u pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod nr tel.: (054) 423 23 89, 423 23 68, 423 23 69.
  Pełna informacja opublikowana jest pod adresem: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/93/303/informacje-dla-osob-pobierajacych-zasilek-rodzinny