REKLAMA

Sesja Rady Miasta 28 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad sesji będą m.in.:- informacja z działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w 2019 roku; – raport z konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek; – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2019 rok.

Radni podejmą również uchwały w sprawie: przyjęcia programu pn. „Wolontariat szansą na oddłużenie” na lata 2020-2024; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową; wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektu pt. „Partnerstwo – od czego zacząć?” w ramach Projektu Grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony.

Szczegółowy porządek obrad sesji jest dostępny pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/ba626397-df36-4