REKLAMA

Od września wznowione zostały zajęcia w ramach Klubu Świetlik. Projekt został utworzony w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00-18:00. Klub jest miejscem, w którym młodzież może korzystać z wieloaspektowego wsparcia: arteterapia z sensoplastyką, teatralno-filmowe, bezpieczeństwo z profilaktyk, wsparcie psychologa, muzykoterapii oraz gier i zabaw.

W ramach Klubu realizowany jest również program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/ doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach między innymi:

edukacyjnej – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
działania o charakterze socjoterapeutycznym – promowaniu pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
profilaktycznej – promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
mediacyjnej – rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.