REKLAMA

Przekazujemy naszym Czytelnikom Komunikat Prezesa WTN:

W dniu 18 czerwca 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się, w pełnym składzie (7 osób), posiedzenie Zarządu WTN. Jego głównym celem było kontynuowanie procedury – o którą wnosili niektórzy członkowie Zarządu WTN – by uzupełniając materiały zawarte w dokumentach przedstawionych przez kandydatów na funkcję rektora KSW we Włocławku dać im możliwość werbalnego zaprezentowania programu działalności Uczelni na lata 2020-2024. Procedura przewidywała także możliwość zadawania pytań kandydatom przez wszystkich członków Zarządu WTN. W wyniku wniosku formalnego posiedzenie zostało przerwane z propozycją o jego wszczęcie o godz. 14.30. Zgodnie ze Statutem WTN oraz paragrafem 39 pkt 25 Statutu KSW we Włocławku kandydatura na funkcję rektora musi podlegać zaopiniowaniu przez Senat Uczelni. Obrady tego gremium odbyły się od godz. 12.00. W ich wyniku Senat KSW we Włocławku odmówił zaopiniowania kandydatury dra inż. Adama Rejmaka na funkcję rektora KSW we Włocławku. Po zakończeniu przerwy w posiedzeniu Zarządu WTN podałem tę informację jego członkom. Ponieważ problematyka dalszych obrad Zarządu WTN stała się bezprzedmiotowa – posiedzenie zakończyłem. Jednocześnie informuję, że prof. Stanisław Kunikowski w dalszym ciągu jest rektorem KSW, aż do chwili zakończenia jego kadencji, która upływa z ostatnim dniem miesiąca sierpnia 2020 r.

Prezes WTN
dr Zdzisław Jan Zasada