REKLAMA

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego.

Wymogi kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora to między innymi: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie; co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury i/lub na stanowisku związanym z nadzorem nad prowadzeniem działalności kulturalnej i/lub, na stanowisku kierowniczym, w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, do spraw działań kulturalnych lub marketingowych lub edukacyjnych.

Kandydaci muszą wykazać się również znajomością przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy oraz samorządu terytorialnego.

Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 15 października 2020 roku.

Przedmiotowe Zarządzenie jest opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2212020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-3-lipca-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-teatru-impresaryjnego-im-wlodzimierza-gniazdowskiego/