REKLAMA

1 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2022r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

W związku z tym MOPR Włocławek realizuje świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022r. do dnia 31 maja 2022r.

Wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2022r. będzie przyjmował ZUS wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS: wniosek SW-O dla rodzin zastępczych, opiekunów prawnych lub faktycznych, wniosek SW-D dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie MOPR we Włocławku, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Instrukcje dot. wypełniania powyższych wniosków oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczenia MOPR we Włocławku, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej są dostępne na stronie: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/27/493/informacja-dla-rodzin-zastepczych-i-dyrektorow-placowek-opiekunczo-wychowawczych