Linie lotnicze oferują atrakcyjne ceny biletów i połączenia. Z tych względów coraz więcej osób korzysta z ich usług. Niestety często pasażerowie zmuszeni są czekać na lotnisku po kilka godzin z powodu opóźnienia lotu. Z tego tytułu pasażerowi należy się stosowna rekompensata. Kupując bilet lotniczy zawieramy z linią lotniczą umowę w ramach, której przewoźnik ma obowiązek dostarczyć pasażera do ustalonego miejsca. W przypadku odwołania lotu lub jego opóźnienia mamy do czynienia odpowiednio z niewykonaniem umowy przewozu lub z jej nienależytym wykonaniem po stronie przewoźnika.

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów linii lotniczych w terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (zwane w dalszej części Rozporządzeniem nr 261/2004). Przepisy tego rozporządzenia nakładają na linie lotnicze obowiązek wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład wbrew naszej woli, odwołanie lub opóźnienie lotu.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać rekompensatę za opóźniony lot? Odszkodowanie z tego tytułu należy się, gdy opóźnienie naszego lotu jest większe niż 3 godziny. Natomiast wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu. Rekompensata w wysokości:

– 250 euro przysługuje dla lotów o długości 1 500 km,

– 400 euro dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1 500 km,

– 400 euro dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1 500 km do 3 500 km,

– 600 euro dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3 500 km.

Odpowiedzialność przewoźnik jest jednak wyłączona, gdy opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą. Zaliczyć możemy do tego takie sytuacje jak złe warunki atmosferyczne, wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa czy strajk personelu linii lotniczych.

W przypadku opóźnienia naszego lotu o kilka godzin na przewoźniku ciąży także obowiązek zapewniania pasażerom opieki. Linie lotnicze powinny zagwarantować bezpłatnie wyżywienie i napoje, jeżeli jest taka potrzeba także nocleg, transport do hotelu oraz umożliwić skorzystanie z telefonu czy faksu. Prawo do opieki przysługuje niezależnie od przyczyny opóźnienia, ale podobnie jak w przypadku odszkodowania zależy od długości opóźnienia i długości trasy. Gdy mimo obowiązku przewoźnik nie zapewni nam stosowanej opieki pasażer będzie mógł domagać się zwrotu poniesionych wydatków. Z tego względu warto zachować wszelkie rachunki, paragony na potwierdzenie wysokości kosztów.

Natomiast, gdy opóźnienie lotu wyniesie powyżej 5 godzin mamy prawo zrezygnować z podróży, a przewoźnik będzie zobowiązany zwrócić nam cenę biletu.

Termin na dochodzenia roszczeń za opóźniony lot

Nie należy zwlekać z domaganiem się od linii lotniczych odszkodowania za opóźniony lot, ponieważ nasze roszczenia mogą ulec przedawnieniu. Okres przedawnienia w Europie jest zróżnicowany w zależności od danego  Państwa.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 marca 2017 r. wydanej w sprawie sygn. akt III CZP 111/16 wskazał, że roszczenie wynikające z art. 7 Rozporządzenia nr 261/2004 ulega przedawnieniu z upływem roku liczonego od dnia wykonania przewozu lub od dnia, w którym przewóz miał być wykonany. Roczny termin przedawnienia dotyczy wyłącznie linii lotniczych zarejestrowanych w Polsce. Na uwadze należy mieć, że złożenie reklamacji przewoźnikowi nie przerywa biegu terminu przedawnienia. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze konieczne jest wystąpienie na drogę sądową w okresie biegu terminu przedawnienia.

Radca prawny Marta Tomala

Materace KOŁO