REKLAMA

Zarządzeniem Nr 387/2021 z dnia 6 października 2021 r. Prezydent Miasta
Włocławek ogłosił projekt „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji
społecznych.
Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki polityki rozwojowej miasta we
wszystkich obszarach jego życia na wiele kolejnych lat. Jedną z jej głównych funkcji jest
ujęcie zbiorowego myślenia o przyszłości. Bardzo istotne jest więc duże zaangażowanie
wszystkich użytkowników Włocławka w opracowanie dokumentu – wiedza,
doświadczenie, ambicje i potrzeby miasta, wyzwania w każdej z objętych strategią
dziedzin. Każde miasto jest złożonym organizmem o niepowtarzalnej historii i tożsamości,
różnych zasobach i potencjałach. To sprawia, że zbudowanie strategii jest zadaniem
wyjątkowo skomplikowanym, multidyscyplinarnym oraz wymagającym zaawansowanych
analiz i aktywnej współpracy środowisk i instytucji funkcjonujących w mieście.
Bez strategii odpowiedniej dla charakteru miasta, zmienia się ono chaotycznie. Rozwój
wynika wówczas bardziej z bieżących spostrzeżeń, jest kształtowany przez mniej lub
bardziej spontaniczne decyzje przedstawicieli różnych środowisk. Zmiany w zakresie
uwarunkowań społeczno-gospodarczych, środowiskowych i prawnych, a także pojawienie
się nowych wyzwań, przed którymi stoi Włocławek, spowodowały dezaktualizację
obowiązującej od 2014 r. strategii rozwoju miasta, wskazując na konieczność określenia na
nowo kierunków jego rozwoju.
Strategia Rozwoju Miasta Włocławek to efekt wspólnej pracy mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych,
instytucji miejskich, reprezentantów różnego typu środowisk funkcjonujących we
Włocławku oraz samorządu miasta.