REKLAMA

25 maja 2022 r. została ogłoszona procedura naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku, ul. Krzywa Góra 3B. Termin składania dokumentów upływa 6 czerwca 2022 r.

Wśród niezbędnych wymagań, jakie miasto stawia potencjalnym kandydatom, są m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, obywatelstwo polskie, co najmniej 5-letni staż pracy; znajomość przepisów prawnych niezbędnych do prowadzenia samorządowej jednostki budżetowej, w tym m.in. ustawy o: finansach publicznych, zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego; nieposzlakowana opinia.

Szczegóły naboru: https://bip.um.wlocl.pl/dyrektor-centrum-wsparcia-dla-osob-w-kryzysie-we-wloclawku-ul-krzywa-gora-3b/