REKLAMA

Jeszcze tylko we wtorek 16 lutego 2021 r. będzie prowadzony przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

Warto wiedzieć, że kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/