REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuję, że w październiku br. Rada Miasta Włocławek dokonała podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym niepełnosprawni mieszkańcy Włocławka lub ich opiekunowie w przypadku planowanego lub dokonanego już zakupu przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego mogą ubiegać się o dofinansowanie albo zwrot poniesionych kosztów ze środków PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wyczerpania przyznanego limitu finansowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie osoby zainteresowane mogą uzyskać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku – Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Ogniowa 8/10 – pokój 16 – tel. 54 4232372 wew. 372.