REKLAMA

W 2022 roku Gmina Miasto
Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”, którego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków
finansowych PFRON dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach
Programu:
obszar A (zapewnienie dostępności i likwidacji barier architektonicznych w częściach
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych
budynków mieszkalnych;
obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki
edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty,
organizacje pozarządowe;
obszar D (likwidacja barier transportowych):
placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje
pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich
terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje
pozarządowe;
obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje pozarządowe,


obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) – powiaty.
W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie
środków finansowych na realizację danego projektu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10, sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi
wyboru, dofinansowania i projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w
nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 r.
Natomiast wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczące
obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji
pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.
Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu
bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.