REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i powiecie Włocławskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej l. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako bezrobotna;
wiek: osoba w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia).

W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:

  • osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);
  • osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).
    Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły jest prowadzona w siedzibie urzędu. W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, bony na zasiedlenie, studia podyplomowe.”