REKLAMA

W procedurze naboru projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” w terminie 15-27 września 2021 do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 10 wniosków. Na podstawie złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna wybrała 8 kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu. 2 pozostałe osoby trafiły na listę rezerwową.
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 38 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszaru objętego programem rewitalizacji miasta Włocławek, poprzez działania aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie do 31 grudnia 2022 roku.
Latarnik społeczny to nowa funkcja we Włocławku. Jego działalność polegać będzie na wsparciu mieszkańców obszaru rewitalizacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów m.in. formalno-prawnym, bytowych czy mieszkaniowych. Latarnicy wesprą mieszkańców Śródmieścia również przy przeprowadzkach, przewidzianych w związku z remontami niektórych nieruchomości miejskich. Warto pamiętać, że uczestnicy projektu zostali wybrani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym założeniem projektu jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy.
Wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu), a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek to 120 000,00 zł (tj. 15% wartości projektu).
Informacja opublikowana jest pod adresem https://bip.um.wlocl.pl/projekt-latarnicy-spoleczni-obszaru-rewitalizacji-informacja-o-zakonczeniu-rekrutacji-etap-i/ .