REKLAMA

W dniach od 10 września 2020r. do 9 października 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, (na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz innymi niezbędnymi dokumentami jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-wloclawek-dla-obszaru-polozonego-w-rejonie-ulic-mielecinskiej-al-jana-pawla-ii-kos/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2020r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 4), o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek w formie: papierowej na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek lub elektronicznej na adres: architektura@um.wloclawek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020r.