REKLAMA

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładająca na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w Gminie Miasto Włocławek będą one obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r.

Rada Miasta Włocławek podjęła na sesji w dniu 3 marca 2020 r. pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych uchwałami należą m.in.:

– zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywać nowa metoda naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych – „od osoby” – stanowiąca iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosić będzie 28,00 zł miesięcznie od osoby,

– obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych – od 1 kwietnia 2020 r. mieszkańcy nie mają już możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Skutkiem niedopełnienia tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej, tj. 56,00 zł miesięcznie od osoby,

– zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – od 1 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują wykorzystywanie przydomowych kompostowników zwolnieni będą z opłaty w wysokości 4 zł miesięcznie od osoby,

Pozostałe szczegóły, w tym informacje o zmianie wzoru deklaracji i trybie jej składania: https://www.zbierajselektywnie.pl/komunikat