REKLAMA

Z dniem 1 września br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zmieniła swoją nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.

Wszystko to za sprawą wprowadzonego 1 października 2018r. nowego aktu prawnego regulującego sprawy szkolnictwa wyższego i nauki tj. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa ustawa odeszła od definicji uczelni rozumianej jako szkoła wyższa. Dotychczasowe Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe zostały  określone w ustawie jako Publiczne Uczelnie Zawodowe. W dniu 12 sierpnia 2019r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie, na mocy którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zmieniła nazwę na: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.
Władze Uczelni złożyły  wniosek do Pana Ministra o pozostawienie w nazwie określenia „Państwowa”, tak aby podkreślić to, że włocławska Uczelnia jest częścią państwowego systemu szkolnictwa wyższego, w którym, gwarantując wysoki poziom, nie pobiera się opłat za kształcenie.

-Uczelnia zmienia nazwę, jednak jakość kształcenia pozostaje nadal na wysokim poziomie. Zmiana nazwy – silny obecnie trend wśród PWSZ w Polsce – ma podkreślać nie tylko dydaktyczny ale i praktyczny charakter Uczelni. Nazwa przede wszystkim podkreśla przynależność do społeczności akademickiej, a nie, co mylnie interpretowali niektórzy, do szkolnictwa średniego o charakterze zawodowym. Na tle innych uczelni, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku (poprzednio Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku) wyróżnia się jako inwestująca na poziomie wyższym w dydaktykę dla rynku pracy i przygotowująca swoich studentów tak, aby mogli w przyszłości, w sposób skuteczny i efektywny, osiągać ambitne cele zawodowe. Odświeżenie nazwy Uczelni wiąże się przede wszystkim z jej wzmocnieniem m. in. poprzez rozszerzenie oferty oraz uwypuklanie dotąd niepodkreślanych cech.  Dla przykładu warto nadmienić, że od tego roku kształcimy już nie tylko na studiach licencjackich, inżynierskich i studiach drugiego stopnia, ale też na jednolitych studiach magisterskich.- komentuje rektor Małgorzata Legiędź-Gałuszka.

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych kłopotliwych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty, wydane do 31 sierpnia 2019 roku, pozostają w mocy. Bez zmian pozostają również wszystkie dane rejestracyjne uczelni tj.: numer REGON, NIP oraz numery telefonów.