REKLAMA

Są fundusze na wspieranie i upowszechnianie, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028, kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć
sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją “Śródmieścia”. To jedno z
zadań w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Konkursowe zadanie,
oznaczone numerem pięć, dedykowane jest właśnie obszarowi rewitalizacji.
Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na szkolenia sportowe prowadzone przez
doświadczonych trenerów z różnych dyscyplin sportowych, organizację imprez
sportowych przy aktywnym udziale mieszkańców, połączone z konkursami i aktywnymi
zabawami dla najmłodszych, możliwość kontaktu i uczestniczenie w treningu z
najpopularniejszymi sportowcami z Włocławka. Podjęte działania powinny prowadzić do
zmniejszenia lub wyeliminowania czynników ryzyka sprzyjających agresji i przemocy
rówieśniczej, jak również stworzyć uczestnikom warunki do kształtowania właściwych
postaw oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu.