REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 r. można składać do ZUS
elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w
rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu
rodziny i wyniesie do
12 tys. zł. będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po
1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Rodzic będzie mógł
zmienić zadeklarowaną miesięczną wysokość świadczenia, ale zmiany takiej może
dokonać tylko raz.
Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał także rodzicom, którzy już teraz mają
dwoje lub więcej małych dzieci. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwało na
drugie lub kolejne dziecko proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do
końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Wsparcie będzie
niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać tylko drogą elektroniczną
za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie
„Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli
przez PUE ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane
wyłącznie na konto bankowe. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą
pomagać przy składaniu elektronicznych wniosków o nowe świadczenie.
Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla
ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej
niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.
Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia,
która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również
wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Z kolei jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję
odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji
ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu
administracyjnego- wyjaśnia rzeczniczka.

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci.
Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku,
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji –
jednak nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany
miesiąc. W tym wypadku też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem
opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego
skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy
uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie
przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem
życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje
natomiast opłat za wyżywienie w placówce.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie
przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w
styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do
dziennego opiekuna.