REKLAMA

Dzisiaj przedstawimy kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi i alimentami  na ich rzecz a także  wspólnym mieszkaniem, podziałem majątku oraz nazwiskiem po rozwodzie.

WŁADZA RODZICIELSKA

Zgodnie z art. 58§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie rozwodowej sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej  nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sami rodzice mogą zdecydować, że mimo rozwodu władza rodzicielska przysługiwała będzie obojgu małżonkom. W takiej sytuacji każdy z nich będzie miał prawo decydować o wszelkich sprawach dotyczących dzieci. Kolejna możliwość to taka, że władza rodzicielska zostanie powierzona jednemu z małżonków a drugiemu zostanie ograniczona do współdecydowania o istotnych sprawach dzieci. W takiej sytuacji małżonek, któremu władza została ograniczona nie będzie mógł „wtrącać się” w każdą sprawę dotyczącą małoletnich a jedynie w ważniejszych np. wybór szkoły, dłuższy wyjazd za granicę, będzie miał prawo współdecydowania. Może powstać również taki wariant, że władza rodzicielska powierzona zostanie jednemu z małżonków a drugi z nich zostanie jej pozbawiony. Jest to bardzo restrykcyjne rozwiązanie i Sąd zdecyduje się na nie tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach np. jeżeli podstawą rozwodu jest znęcanie się nad rodziną, w tym dziećmi albo jeżeli jeden z rodziców wyprowadził się i nie interesuje się w ogóle małoletnimi i ich losem. Ponadto Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej zdecyduje, z którym z małżonków dzieci będą mieszkać. Wpływ na to, który rodzic będzie miał pełnię władzy i z którym dzieci będą mieszkać w pierwszej kolejności decydować będzie porozumienie małżonków jeżeli takowe rozwodzący się potrafią wypracować. Należy również wspomnieć o tzw. opiece naprzemiennej czyli sytuacji, w której dziecko będzie przebywało określony czas u jednego a następnie drugiego rodzica. Taki system pieczy nie jest jeszcze jednak zbyt powszechny. Jeśli małżonkowie nie będą  zgodni co do sprawowania władzy Sąd będzie brał pod uwagę to, z którym z rodziców małoletni są bardziej związani, który z nich dotychczas wykonywał większość obowiązków rodzicielskich, jakie rodzic posiada warunki materialne i mieszkaniowe. Pomocne w rozstrzyganiu powyższych kwestii są opinie działających przy sądach „OZSS” czyli opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli w rodzinie jest kilkoro dzieci regułą jest, iż powinny one wychowywać się razem. Rozdział dzieci pomiędzy rodziców będzie możliwy raczej wyjątkowo jeśli Sąd dojdzie do przekonania, że takie rozwiązanie będzie bardziej dla dzieci korzystne.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Kolejną kwestią, którą Sąd zajmie się podczas sprawy rozwodowej będzie rozstrzygnięcie o kontaktach rodziców z dziećmi. I w tej kwestii jeżeli rozwodzący się rodzice dojdą do porozumienia Sąd zaniecha orzekania w tym przedmiocie. Jeżeli natomiast między małżonkami brak porozumienia wówczas to Sąd zdecyduje biorąc po uwagę żądania rodziców ale także dobro małoletnich dzieci. Warto dodać, że rozstrzygnięcie w kwestii kontaktów będzie można później zmienić wnosząc odpowiedni wniosek do Sądu rodzinnego. Należy również pamiętać, że na mocy art. 113 §1 kro niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów co oznacza, że nawet będąc pozbawionym władzy przysługuje Nam prawo do kontaktów z dziećmi.

ALIMENTY NA DZIECI

Sąd w wyroku rozwodowym orzeknie również o tym jakie koszty utrzymania i wychowania będzie ponosił każdy z rodziców. Należy pamiętać, że na każdym z rodziców spoczywa obowiązek ponoszenia trudu wychowania i utrzymania dzieci. Obowiązek ten jednak wobec rodzica, z którym dziecko będzie mieszkało po rozwodzie nie zostanie wyrażony przez Sąd konkretną kwotą a jedynie stwierdzeniem, że również on jest zobowiązany partycypować w kosztach utrzymania i wychowania. Natomiast rodzić, z którym dziecko nie będzie mieszkało zostanie zobowiązany do płacenia miesięcznych alimentów w konkretnej kwocie zależnej od wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego rodzica. Żądając alimentów należy opisać z czego żądana przez nas kwota wynika. Można zrobić miesięczne zestawienie kosztów ze wskazaniem na co ile wydajemy. To uwiarygodni nasze żądanie.  Możemy ponadto o ile oczywiście posiadamy przedstawić rachunki dokumentujące ponoszone wydatki.

WSPÓLNE MIESZKANIE

Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, dalej jesteśmy zmuszeni zamieszkiwać razem z byłym już współmałżonkiem. Warto zadbać w takiej sytuacji ażeby w wyroku rozwodowym znalazł się punkt regulujący dokładnie w jaki sposób będziemy mogli korzystać ze wspólnego mieszkania. Żeby tak się stało należy w pozwie wskazać jakie pomieszczenia chcielibyśmy zajmować po rozwodzie. Należy wspomnieć, że powyższa sytuacja dotyczy zarówno mieszkania, które stanowi współwłasność małżonków ale także kiedy właścicielem jest tylko jeden z nich. Jeżeli jednak możliwość zamieszkiwania będzie dotyczyć małżonka nie będącego właścicielem należy spodziewać się, że małżonek – właściciel będzie podejmował kroki prowadzące do wyeksmitowania byłego współmałżonka. Powyższe dotyczy oczywiście sytuacji kiedy małżonkowie po rozwodzie niejako nie mają innego wyjścia i przez jakiś czas będą musieli razem zamieszkiwać. Jeśli jeden z małżonków po rozwodzie a nawet już przed nim wyprowadzi się problem taki nie będzie istniał. Należy również wspomnieć o tym, że jeżeli jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o jego eksmisji.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Jeżeli w trakcie dotychczasowego związku zgromadziliśmy wspólny majątek pojawi się kwestia jego podziału. Jednak podczas sprawy rozwodowej Sąd zajmie się takim podziałem jedynie na nasze wyraźne żądanie a ponadto jeżeli podział taki nie spowoduje wydłużenia sprawy rozwodowej. W praktyce podział majątku podczas sprawy rozwodowej będzie dotyczył tylko takich sytuacji kiedy jest zgoda rozstających się małżonków co do tego jak podzielić wspólny majątek. Jeżeli takiej zgodności nie ma Sąd nie dokona jego podziału podczas sprawy rozwodowej. Wówczas  już po jej zakończeniu celem dokonania podziału majątku będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek  do Sądu cywilnego wskazując co wchodzi w skład majątku i jak chcielibyśmy żeby został podzielony ewentualnie jeśli doszliśmy do porozumienia co do podział sprawę taką załatwić możemy również u Notariusza. Zasadniczo majątek wspólny stanowią wszelkie dobra nabyte nawet przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Również co do zasady udziały w majątku wspólnym są równe ale w pewnych sytuacjach istnieje możliwość podziału majątku z ustaleniem nierównych udziałów adekwatnych do stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.

NAZWISKO PO ROZWODZIE

Może już nie tak istotna ale warta pamięci jest kwestia nazwiska, które będziemy nosić po rozwodzie. Gdy bowiem podczas zawierania związku małżeńskiego zmieniliśmy nazwisko, chcąc wrócić do poprzedniego będziemy musieli w terminie trzech miesięcy udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć odpowiedni wniosek.

Autor: radca prawny Piotr Grzelak