REKLAMA

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.
O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2020r. osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój 18 w godzinach pracy urzędu lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek na formularzu wniosku.

Formularz można pobrać w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22, pokój 18 lub pobrać: http://www.bip.um.wlocl.pl/dofinansowanie-usuwania-wyrobow-azbestowych-wystepujacych-na-nieruchomosciach-osob-fizycznych-polozonych-na-terenie-miasta-wloclawek/

I jeszcze kilka ważnych informacji dla wnioskodawców. Trzeba pamiętać, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Gminą Miasta Włocławek, zaś o otrzymaniu dotacji osoby zakwalifikowane do jej otrzymania zostaną powiadomione pismem.

Szczegółowe informacje o naborze są opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/dofinansowanie-usuwania-wyrobow-azbestowych-wystepujacych-na-nieruchomosciach-osob-fizycznych-polozonych-na-terenie-miasta-wloclawek/