REKLAMA

Ma on na celu promocję właściwej opieki
nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich,
rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz
właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i
zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich
właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub
konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów
Ochrony Zabytków.
Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:
-utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; -rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i
krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); -adaptacja obiektów zabytkowych;-
architektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w tym budownictwo
przemysłowe i inżynieryjne). Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka
nad zabytkiem.
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania
obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu
wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom
zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut
Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ .