REKLAMA

16 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad będą m.in. projekty uchwał w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 ” Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne.

Radni zaopiniują również uchwały w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok; utworzenia parku miejskiego i nadania mu nazwy;  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Włocławek oraz określenia średnich cen jednostek paliwa w Mieście Włocławek na rok szkolny 2019/2020.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/9a201e3f-78fd-4.