REKLAMA

15 października 2021 roku zakończyła się jesienna akcja deratyzacji nieruchomości. Co roku, Straż Miejska – „patrol ekologiczny” – przeprowadza kontrolę mająca na celu ustalenie, czy właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości zrealizowali swoje obowiązki. Kontrola wykazała, że wszystkie wspólnoty mieszkańców i spółdzielnie mieszkaniowe przeprowadziły deratyzację za pomocą wyspecjalizowanych firm lub przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Strażnicy miejscy przypominają, że obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.