REKLAMA

Centrum Kultury Browar B. prowadzi rekrutację do projektu “Przystań Piwnica”. Celem jest stworzenie klubu dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej oraz osób nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości.

W ramach działalności klubu przez 3 dni w tygodniu uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną opiekę wychowawcy, który pomoże im odrabiać lekcje, twórczo zorganizuje czas wolny. Zostaną zorganizowane także: warsztaty z psychologiem, warsztaty arteterapii, spotkania z socjoterapeutą, warsztaty z doradcą zawodowym.

Dodatkowo zaplanowano także wyjazd do Opery i Filharmonii w Bydgoszczy, wyjścia do kina a rodziny uczestników projektu skorzystają z poradnictwa kuratora sądowego.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłosić się w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14:30 – 17:30 do Centrum Kultury „Browar B.” (pokój nr 6).

Projekt „PRZYSTAŃ PIWNICA” realizowany jest przez Centrum Kultury „Browar B.” w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Informacja na ten temat jest opublikowana: https://cop.wloclawek.pl/2020/02/przystan-piwnica/