REKLAMA

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy:

wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia.

W skład Rady wchodzi 27 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska, a wspólnym celem wszystkich Członków Rady jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a decydentami.

W ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej funkcjonują trzy zespoły robocze: zespół ds. edukacji ekologicznej i klimatycznej, zespół ds. legislacji i programów prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zespół ds. komunikacji i mediów społecznościowych.

Szczegóły naboru: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK