REKLAMA

Do 20 stycznia 2022 r. czekamy na dokumenty oferentów, którzy chcą
ubiegać się o wsparcie miasta w realizacji tegorocznych zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W konkursie mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w sferze kultury fizycznej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach ośmiu zadań,
są to:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży, sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych
działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe – planowane środki
finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 1 000 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i
imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek –
planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 100 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez
popularyzujących turystykę kwalifikowaną – planowane środki finansowe na realizację
zadania w 2022 roku – 10 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację
Półmaratonu Włocławek oraz Biegu Kujawiaka na terenie miasta Włocławek –
planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 50 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć
sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w
szczególności dzieci i młodzieży – planowane środki finansowe na realizację zadania w
2022 roku – 15 000,00 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć
rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich – planowane
środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 25 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację olimpiady
sportowej osób z niepełnosprawnościami pn. „Olimpiada Hefajstosa Włocławek” –
planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 25 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów
pn. „Sprawny Miś” – turnieju sportowego dla klas I, II, III, IV, V szkół podstawowych –
planowane środki finansowe na realizację zadania w 2022 roku – 5 000,00 zł.