REKLAMA

Od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, np. zlecenie,
dzieło na rzecz szeroko rozumianej kultury, mogą składać wnioski o jednorazowe
dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z
postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający produkcję
audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, a także architekci i
osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów np. w zakresie pozaszkolnych form
edukacji czy przewodnicy muzeów.


Jednym z warunków otrzymania świadczenia jest kryterium przychodu z umowy
cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 roku. m.in. z działalności twórczej w
zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie
sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Przychód
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 300 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego z poprzedniego kwartału. (tj. w
grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł). Wnioskujący o
jednorazowe świadczenie postojowe nie może także posiadać innego tytułu do
ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna (np. nie może w tej sytuacji
pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.) – informuje Krystyna
Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli
jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci
świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Wniosek tylko elektronicznie Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie
postojowe o symbolu RSP-CD6 można składać wyłącznie elektronicznie – przez
Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można go złożyć najpóźniej w ciągu trzech
miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.