REKLAMA

Ogłoszony przez miasto przetarg dotyczy przebudowy ulicy Brzezinowej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i budowy kanału technologicznego, a także wykonania nawierzchni jezdni ulicy Letniej z masy mineralno – asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy z tłucznia kamiennego.

Przetarg jest podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 – ul. Brzezinowa, Zadanie nr 2 – ul. Letnia.

Potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Brzezinowej i ul. Letniej, w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacja tego przetargu: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,63779,72c2f0fc89591504280a49c7cb209024.html