REKLAMA

Wydział Rozwoju Miasta – Referat
Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem   31 stycznia 2021 roku upływa termin
złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów  alkoholowych w roku minionym oraz wniesienia opłaty za korzystanie z
wymienionych zezwoleń w roku 2021.
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni, od dnia upływu ww. terminu do dokonania
czynności, jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia lub nie dokona opłaty z
jednoczesną opłatą dodatkową w wysokości 30%.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych przyczyn może wystąpić z
wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju
Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi
Mieszkańców, tel. 54 414-42-10.
Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na rachunek: Urząd Miasta Włocławek Nr
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PK BP S.A O/Centrum Włocławek.