REKLAMA

Nowy obowiązek informacyjny wszedł w życie 1 lipca 2021 r.  Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq   

Deklarację można złożyć:

-w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie(zgodnie z lokalizacją budynku);

W przypadku Urzędu Miasta Włocławek deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w budynkach przy ul. Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22

-w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracje można pobrać także ze strony internetowej tut. Urzędu pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/  

Ważna informacja:  Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw) i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Wszelkie pytania w tej sprawie można też kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl