REKLAMA

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła  nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)  – nr 4/2021.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

-zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i

-ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

-zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 02.08.2021 r. od godz. 8:00 do 05.08.2021 r. do końca dnia.

Więcej informacji: https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0 w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. https://www.tarr.org.pl/project/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-0 w zakładce Dokumenty projektowe.