REKLAMA

 stycznia 2020r. wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące kar administracyjnych związanych ze zgłaszaniem zbycia, nabycia i rejestracją pojazdów.

Zgodnie z prawem, które będzie obowiązywać od nowego roku, kto:

– będąc właścicielem pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie zarejestruje tego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia

– lub będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadomi starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu lub zbyciu tego pojazdu

podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i dokonywaniem zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów można załatwiać osobiście w Wydziale Komunikacji przy ul. Kościuszki 12. Dodatkowo zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonywać listownie lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: komunikacja@um.wloclawek.pl  – przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego, albo za pośrednictwem platformy ePUAP2.

Karta informacyjna Urzędu Miasta Włocławek do wykorzystania w powyższych sprawach http://www.bip.um.wlocl.pl/km02-rejestracja-pojazdu/