REKLAMA

Strażnicy miejscy wciąż spotykają się z przypadkami pozbywania się odpadów komunalnych,  pobudowlanych i wielkogabarytowych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W dalszym ciągu do tego rodzaju procederu wykorzystuje się niezabudowane, łatwo dostępne i puste nieruchomości.

Kolejnym przykładem zgłoszonym do wyjaśnienia przez naszą jednostkę, były odpady podrzucone na nieruchomości przy ulicy Żabiej. Strażnicy miejscy z Posterunku „Śródmieście” w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalili sprawcę, który pozbył się nielegalnie odpadów, musiał je zabrać we własnym zakresie i na własny koszt. Został również ukarany mandatem karnym za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń. Przypominamy, że zanieczyszczenie miejsca dostępnego dla publiczności nałożyć mandat karny do 500 zł.

Ponownie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem lokalnym, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, według harmonogramu, który jest podawany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek.

W innych okresach, można odpady oddać indywidualnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto informujemy, że nastąpiły również zmiany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wykroczeń, za które strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń określonych w następujących przepisach:
• art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za niezłożenie wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 w/w ustawy;
• art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za niezłożenie wbrew złożonej informacji, określonemu w art. 6m ust. 1b pkt. 7 w/w ustawy;
• art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, za prowadzenie gospodarki odpadami w sposób naruszający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
• art. 96c ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń, za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu.