REKLAMA

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o dodatkowe postojowe od
kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w
ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia
listopadowych składek. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie.
Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie, o co
najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku. Jednorazowe
świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone
świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).


Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby
wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do
15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy
wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w
zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w
ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.